بسمه تعالي

ديوان نالي

ديوان نالي 1

ديوان نالي 2

ديوان نالي 3

ديوان نالي 4

ديوان نالي 5

 

ئه ي جيلوه ده ري حوسن و جڵه وكێشي ته ماشا!

سه ر رشته يي دين بێ مه ده دي تۆ نييه ، حاشا

فه ييازي ريازي ، گوڵ و ميهر و، مول و له علي

ئه ي شه وقي روح و زه وقي له بت زائيقه به خشا!

زه ڕڕاتي عوكوسي كه ششي ميهري جه لالن

وا دێن و ده چن سه رزه ده سوڵتان و شه هه نشا

جان به ر له بي بۆسه ي له بته عاشقي زارت

«فالبائس يستوهب من فيك معاشا»

به و ره حمه ته عامه ت كه ده كا سه نگي سييه هزه ڕ

له م قه لبه كه وه ك به رده ، ره شه، «رش رشاشا»

«لا حول و لا طول و لا قوة الا

بالله ، له القدرة ، ولكائن ماشا»

« نالي» نييه تي سيحري به يان ، حيكمه تي شێعره

ئه مما ني يه تي قووه تي دڵ، قودره تي ئينشا

 

 

ئه ستێره هه موو مه حوه له نێو نووري قه مه ردا

يا شه مسي جه مالت شه وي گێڕاوه به فه ردا؟

خاكي به ري پێت هه م گڵ و، هه م گوڵ به سوروشكم

وه قتي غه م و شاديي ئه وه كردوومه به سه ردا

ته لبيسي نييه ئه و كه سه دێوانه يي رووته

بێچاره نه ما غه يري حه ياتێكي له به ردا

ڕه نگي نييه روخساره يي ره نگين و له تيفي

ڕۆشن بووه ئه م نوكته سه باتي له به سه ردا

هه ر چه نده كه ئينسانه له به رچاوي من و تۆ

مومكين نييه ئه م لوتفه له ئينسان و به شه ردا

ئيسباتي خه ت و خاڵه ، به سه د شوشتن و گريان

ناچێته وه ئه م نوقته له نێو ديده يي ته ڕدا

شه وقي كه نه بێ باسيره ، مه ئيووسه له ديتن

هه ر شه وقي ئه وه قووه تي ديني به نه زه ر دا

ئالووده نه بێ دا، به زه بوون گيريي خوێنم

بۆ كوشتني من دامه ني پاكي له كه مه ر دا

« نالي» خه به ري بێ ئه سه ري غائيبه ، ئه مما

ناڵێكي حه زين دێ له موناجاتي سه حه ردا

 

 

تا تايي سه ري توڕڕه يي پڕ پێچشي با دا

هه ر تايه كي بارێكي گوڵ و نافه به با دا

گوڵ هاته ده رێ، لافي له حوسني بوتي ما دا

له رزي قه دي به رزي ، له رقا زوڵفي كه با دا

شه و چه پكه ني نه يلۆفه ڕييو جيلوه يي ره قسي

شه رمنده ده كا زوهره يي زه هرا له سه مادا

خۆش سوبح ده مێكه كه به خه نده ده نوێنێ

به س زه ڕڕه يي خورشيد له زه ڕڕێكي سوهادا

ده م ده م كه ده كا زاري پڕ ئازاري به غونچه

بۆ ده عوه تي ماچي له به گۆيا د همي نادا

سهم ألف القد فقد ڵاد فۆادي

ڵاد هو من عينه ، قد ڵاد فسادا

بۆ ماچي ده مي ره نگه له عيشوه ي خه مي ئه برۆي

جۆيايي به قا خۆي له ده مي تێغي فه نا دا

«نالي» كه غوڵامي مه ده دي زوڵف و برۆته

شاهێكه له بن سايه يي باڵي دوو هو مادا

 

 

ته به سسوم ده رده خا حوققه ي ده م و جه وهه ر له نێو ئه ودا

به ڵێ مسقاڵه زه ڕڕه زاهيره جيلوه ي له پڕته ودا

به پارێك نامه وێ ده رمان ، له نه شئه ي چاوييه عيلل هت

به پوولێك ناكڕم عه نبه ر، له گه ڵ زوڵفي ئه وه سه ودا

ڕه قيبي جوفته لي ، نابێته نه خچيرت ، كه خه ركوڕڕه

ئه ليفي چايره دائيم له قه شقه ي كه ردڕ و جه ودا

سيلاحي په رچه مي پڕ خه م ئه گه ر تاره و ئه گ هر ماره

برۆ و غه مزه ي كه وان و تير ئه گه ر هه ودا و ئه گه ر مه ودا

له ئه شكه نجه ي شكه نجي زوڵفي ئه و بێ وه عده مورغي دڵ

ده ناڵێنێ وه كو بولبول له سوبحي كازيبي شه ودا

به تيرێ دوو نيشانه چا نييه ئه ي رۆحه كه م ! شيرين

به غه مزه ي ، تاقه يه ك تيري له فه رهاد و له خوسر هو دا

وه ها مه ستي ته ماشاي چاوته «نالي» كه نازانێ

به بێداري ده بينيێ، يا له نه شئ هي مه ستي يو خه ودا

 

 

جۆشش و تابه له نێو ديده يي گريانمدا

چ ته نوورێكه له ته ندووره يي تۆفانمدا

شه به هي زوڵفي شه به ه گۆنه يه ، رووگه رداني

به سه ري ئه و كه به سه ودا سه ر و سامانمدا

شه ره ر و تابش و بارش له ده مي ره عدي به هار

ئه سه ري سۆزشي گريانه له ئه فغانمدا

تۆ كه حۆريت ، وه ره نێو جه ننه تي ديده م چ ده كه ي

له م دڵه ي پڕ شه ره ر و سينه يي سۆزانمدا؟!

قيمه تي ماچي سه د كيسه يي ساغه و نيمه

غه يري يه ك كيسه يي سه د پاره له گيرفانمدا

شيره يي جانه وتم يا مه يه ؟ چا بوو فه رمووي

عه كسي له علي له بي مه رجانه له فنجانمدا

به حسي سيڕڕي ده هه ني نوقت ه به نوقته بگه ڕێي

سه ري موويێ نييه بێ نوكته له ديوانمدا

«نالي»، ئه و نوقته كه وا بوو به نيشانه ي چاو

من له سه فحه ي روخي ئه و دولبه ره نيشانم دا

 

 

گه ر بێيه ده رێ، سه روي ره واني له ئيره مدا

وه ر نه ييه ده رێ، ئاهووي چيني له حه ره مدا

عيشقت له دڵ و ديده يي پڕ ئه شك و ئه له مدا

گونجايش و ته سكيني نييه ، زۆره ل ه كه مدا

لافي ده مي تۆ، غونچه له ده ميا بو، به (عمدًا)

با خوستي بڕي ، خستي ، كه مستێكي له ده م دا

دڵ موزمه حيلي ده رده وه كوو ديده له نمدا

حه يران و په رێشانه وه كوو قه تره له يه مدا

«نالي» مه سه لي حاڵي له ئه شكه نجه يي غه مدا

وه ك ناڵه له نه يدا، وه كو ناله له قه ڵه مدا

 

 

ڕوخم ره نگيني ره نگي روومه تي ره نگينته ، بازا

قه دي سه روم كه مانيني قه دي شيرينته ، بازا

غه ريب و بێكه س و زار و فه قيري خانه داني تۆ

جگه ر سووتاو و ماڵ وێراني زوڵفي چينته ، بازا

(معاڕالله ( كه ره حمێكت به حاڵي زاري مندا بێ

كه ئاخر به نده يي خاكي ده ري پێشينته ، بازا

ئه گه ر خوێنم ده ڕێژي تۆ، ئه وه تێغ و ئه ميش گه ردن

ئه گه ر بنيادي په يمان ، ده ستي من دامێنته ، بازا

له چاوانم هه تاكه ي قه تره قه تره خوێن ده كه ي ئ هي دۆست

كوا ئه م عه هد و په يمان و وه فا كابينته ، بازا

به «نالي» باوه ڕت نايێ، خه ياڵت بێت و بيبينێ

كه چۆن مه شغووڵي نه غمه ي گۆشه ي ي ناڵينته ، بازا

 

 

ئه حوه لي ته فره قه نه زه ر ته قوييه تي سه به ب ده كا

عاريفي وه حده ت ئاشنا له م قسه يه ئه ده ب ده كا

به نده ئه زه ل به خه تتي خۆي قابيلي قيسمه تي بووه

ئيسته به ئيقتيزاي عه مه ل جێگه يي خۆي ته ڵه ب ده كا

داري ئيراك و داري هيند هه ردوو كه عووده ئيسميا ن

هه مده ي سوننه ته ئه وه م مه يلي ئه بووله هه ب ده كا

سه هم و نه سيبي ئه سڵييه ، به حسي گياه و گڵ نييه

تووتنه خه رجي سووتنه ، موودنه ماچي له ب ده كا

له ومه ي زه مان ده كه ي كه بۆچ خواريي راستيي ده وێ؟!

غافڵي ده ستي راستي خۆت خزمه تي ده ستي چه پ ده كا

تووتيي تۆ له حيرسي دڵ داوي ته مه ع ده كاته مل

بولبولي من له عه شقي گوڵ ته غنيه وو ته ره ب د هكا

«نالي» حه ريفي كه س نييه ، ئيلف و ئه ليفي كه س نييه

به يتي ره ديفي كه س نييه ، هه رزه نويسه ، گه پ ده كا

 

 

بولبولي ته بعم ئه وا ديسان سه نا خواني ده كا

نوكته سه نجي و، به زله گوويي و، عه نبه ر ئه فشاني ده كا

هه ركه سي ئيزهاري دانايي بكات و، مه قسه دي

خود په سه نديي بێ، يه قين ئيزهاري ناداني ده كا

خه رقه پۆشێ كه ي ده پۆشێ جه وهه ري زاتي ئه من ؟

بێته نێو، جيلوه ي ، به زوشتي خۆي به عورياني د هكا

زابيته ي ته بعم سواره ، ئيدديعاي شاهي هه يه

موحته شه م ديوانه ، داواي ته ختي خاقاني ده كا

شاهيدي فيكرم كه بێته جيلوه گاهي دولبه ريي

شاهي خوسره و رۆحي شيريني به قورباني ده كا

نووكي خامه ي من كه بێته مه عنا ئارايي كه مال

خه ت به خه ت ئيزهاري نه قشي سووره تي (ماني ( ده كا

ئيستيتاعه و قووه تي ته بعم ، به كورديي و فارسيي و

عاره بي ، ئيزهاري چالاكي يو چه سپاني ده كا

خاترێكي شۆخ و خۆش و بێغه م و جه معم هه بوو

ئێسته بۆ زوڵفي كه سێ مه شقي په رێشاني ده كا

هودهودي دڵ حه بسي به لقيسي سه باي ديوه ، يه قين

خۆي كه دامێن گيري شاهي ئاسه في ساني ده كا

ئه و كه سه ته حديسي نێعمه ت بێ موراد و مه تڵه بي

ميسلي «نالي» ئيمتيسالي ئه مري يه زداني ده كا

 

 

ته بعي شه ككه رباري من ، كورديي ئه گه ر ئينشا ده كا

ئيمتيحاني خۆيه مه قسوودي ، له (عمدا) وا ده كا

ياله مه يداني فه ساحه تدا به ميسلي شه ه سه وار

بێ ته ئه ممول به و هه موو نه وعه زوباني راده كا

كه س به ئه لفازم نه ڵێ خۆ كوردييه خۆ كردييه

هه ر كه سێ نادان نه بێ خۆي تاليبي مه عنا ده كا

بێته حوجره م ، پارچه پارچه ي موسوه ده م بكڕێ به رۆح

هه ركه سێ كووتاڵ و پارچه ي بێ به ده ڵ سه ودا ده كا

شيعري خه ڵقي كه ي ده گاته شيعري من بۆ نازكي

كه ي له ديققه تدا په تك ده عوا له گه ڵ هه ودا ده كا؟!

 

 

پێم ده ڵێن : مه حبووبه خێل و قيچه ، مه يلي شه ڕ ده كا

خێل و قيچه ، يا ته رازووي نه ختێ سه ر ده كا؟!

خێل و قيچه ، يا به غه مزه بۆ نيشانه ي دڵ به چاو

مه يلي راست هاوێت ني موژگاني دڵ په ي كه ر ده كا

چاوي هه م ڕه نگي گوڵي ، مه ستي شه و و رۆژن مه دام

يه ك له نه شگوفته ي به نه فشه ، يه ك له نه يلۆفه ڕ ده كا

عه كسي چاوي تۆ له چاويدا به خواري تێده گه ي

كه چ نه زه ر كه ي فه رقي خوار و ژوور و، خێر و شه ڕ ده كا؟!

هه ر كه سێ نوقسانيي رووي باوێته سه ر رووي ئاين ه

شاهيدي هه رچه نده (رأي العين )ه ، كێ باوه ڕ ده كا؟!

كاتبي خێر و شه ڕي عوششاقه ، بۆ وه سڵ و فيراق

لوتف و قه هري هه ر به جارێ سه يري دوو ده فته ر ده كا

ميسلي «نالي» ئه و وه حشي غه زاله كه س ئه به ر داوي ن هكه وت

چونكه شاهێني دوو چاوي تيژ ه، دائيم سه ر ده كا

 

 

چاوه كه ت ئاگر له سينه ي عاشقي ميسكين ده كا

مه سته ، مه يلي چه ن كه بابێكي دڵي خوێنين د هكا

تاليبي لێوين و ئه ڵقه ي زوڵفمان نيشان ده دا

راڕه وي ميسرين و ئه و روومان له موڵكي چ ين د هكا

تا موعه ييه ن بێ كه زۆرن ده س گري يو ده س كوژي

فه رقي سه ر، په نجه ي به خوێناوي حه نا ره نگين ده كا

بێ قسه ي ، غونچه ي ده مت ، كاتي ته به سسوم ، رووبه ڕوو

هه تكي شوعله ي به ڕ و نه زمي دائيره ي په روين د هكا

تيري موژگانت له سينه مدا ده چێ بۆ پيري دڵ

هێنده كه چ ئايينه قه سدي خانه داني دين ده كا

گوڵ به ده م بادي سه باوه پێكه ني ، يه عني وه ره

تۆ له وه سڵم بۆ به ره ، ئه و بۆيه بولبول شين ده كا

چاوي من به حري موحيتي تۆيه بۆ ده فعي گه زه ند

لێت موعه ييه ن بێ كه «نالي»  گوڵ به دڵ په رژين ده كا

 

 

يا بدر علوا و ڤياءً و كمالا

فالغڵن مع الاڵل ق الي فرعق ك مالا

تا سونبولي زوڵفت له نيهالي قه دت ئاڵا

من دوودي هه ناسه م گه يييه عاله مي باڵا

ما عا دَلك البان ، ولا اللينة لينًا

اڕ عدَلكَ الباريءُ حسنًا و جمالا

من گريه ، ئه تۆ خه نده به يه كدي ده فرۆشين

من له علي به ده خشان و، ئه تۆ لوئلوئي لالا

بادق ر، و أغق ر كوكبة البدر بدارًا

قد فقت سنا الشاڕ، لا ُڕقت زوالا

توڕڕه ت و هكو تۆماري شكسته و، سه ري كوڵمت

بۆ نووري سه ودام بووه ته شه معي موتاڵا

ئه و چاوه غه زاله فه ته راتي سه ر و ماڵه

ئه و نه رگسه كاڵه نه مني هێشت و نه كاڵا

حوققه ي فه له كول ئه تله س و ئه ستوونه يي زێڕي ن

بێ بێكه به تاراي سه رو تركه ي خه ز و واڵا

دنيا به فيداي قه ددي بكه ، دامه ني بگره

طوبي لق من اختار علي المال ق مآلا

«نالي» به ئومێدي زه فه ري ته وقي ته ليسمت

ماري سڕي زوڵفت له سه ر و گه ردني ئاڵا

 

 

حيره ت زه ده وا ديده وه كوو حه لقه يي ده رما

بێ مايه نييه عاشيقي بێچاره ، (بفرما)!

بێ، سه روي ره وانم ، كه له به ر ئه شكي ره وانم

خه رقه بووه ته غه رقه ، كه وا سه وزه له به رما

ئه ي واعيزي باريد چييه هه روه ك هه ره سي كێو

به و وه عزه كه بايه هه مو، هاتوويي به سه رما؟!

بۆ هه ركه سێ مه بزووله ته ريقێكي ئه مانه ت

هه ر عاشقي بێچاره له رێي خه وف و خه ته ر ما

ديده م هه مو شۆراوه به شۆراوي سوروشكم

له م له وحه نيگارينه نه عه ين و نه ئه سه ر ما

وا زه ن مه به روخساره يي تۆ غائيبه قوربان

بنواڕه چلۆن نه قشه له نێو ديده يي ته ڕما

يا توربه تێ، يا غوربه تێ با رێ بشكێنين

هه ر مونته زيره «نالي» ئه گه ر مرد و ئه گه ر ما

 

 

جه ناني وه ك جينان كردم به ماوا

(حه بيبه )ي (ماڵياوا) ماڵي ئاوا!

حه ڵاڵي بێ نيكاحي حووري عينم

به جووتێ نازيري شه رع و فه تاوا

زه فافه تگاهي په رده ي ئاڵي چاوم

موباره ك حه جله بێ بۆ بووك و زاوا

سيداقي روونماوو، وه سڵي شاهيد

له گه ڵ شايي كه ران بێ ده نگ و داوا

ويسالي بێ كه م و كه يفي حوزووي

له «نالي» گه ر ده پرسي ، يه عني ئاوا

 

 

په چه يي په رچه ميو، پرچي سيا

هه ر ده ڵێي مانگه شه وه كوڵمي تيا

لاده ده سرۆكه يي هه وري له جه بين

ده ركه وێ شه مس و قه مه ر، نوور و زيا

لێوي تۆ ئاوي به قا، من خزرم

فه يز ي تۆ ره حمه ت و، من سه وزه گيا

فه رشي كه ففي به ري پێته نه رگس

سه ري داخستووه وه ك چاوي حه يا

مه مخه ره هاوييه يي هه ولي فيراق

ده ستي من دامه ني تۆ رۆژي قيا

« گێل » ئه گه ر توركي، « تعال »  ئه ر عه ره بي

« بێ »  ئه گه ر كوردي ، ئه گه ر فورسي «بيا»!

سه ري فه رهادم و ده ندووكي قوڵنگ

ده ستي مه جنوونم و، دامێني چيا

خاتري زاهيدي خاڵي ، خاڵي

نييه ، ئه ڵبه تته ، له بێنێكي ريا

دوور له تۆ ئيدي مه پرسه ، قوربان

حاڵي «نالي» كه نه مرد و نه ژيا

 

 

ريشه كه ي پان و درێژه ، بۆ ريا خزمه ت ده كا

زاهيره هه ركه س به توول و عه رزي ريشيدا ريا

گوڵ به ده م بادي سه باوه پێكه ني ، بولبول فڕيي

يه عني عاشق لازمه دوور بێ له ياري بێو هفا

عاشقي سونعي حه قم ، قورباني ره نگي قودره تم

چاوي ماويي ، خاڵي شين ، كوڵمي سپي زوڵفي سيا

سه رگرانه قافڵه سالاري رێي چين و خه تا

چونكه باري عه نبه ر و ميسكه له زولفه يني دو تا

ح هڵقه حه ڵقه زوڵفي سه ر قوببه ي هه ياسه ي كه وتووه

مه حره مي سيڕڕه ، به ڵێ گه نجووري گه نجه ئه ژده ها

سۆفي مه ستووري رووت و موفليسي خسته ته مه ع

سه يري خاڵي بێ حيساب و ماچي له علي بێ به ها

زاهير و باتين ، له سه ر له وحي حه قيقه ت يا مه جاز

ئاشناي سيڕڕي قه ڵه م بێ، غه يري «نالي» كه س نه ما

 

 

زولفه يني به خه م مار و به حه ڵقه ن وه كو عه قره ب

شيعري له ف و نه شرن ، چ موشه ووه ش ، چ موره تته ب

جێي ده م ده مه ، جێي له ب له به ، ساقي وه ره ئيمش ه ب

هه م ماچي ده ماده م بده ، هه م جامي له باله ب

به و شه هدي كه لامه ت كه به ئيشرابي له تافه ت

له ززه ت ده گه يێني به دڵ و زێهني موخاته ب

وه ك سۆفيي سافي مه به ئالووده به دونيا

بێهووده مو كه دده ر مه كه سه ر چاوه يي مه شره ب

عاشق هه وه سي مه يكه ده وو عيلمي به سيته

عاقڵ ته له بي مه دره سه وو جه هلي موره ككه ب

قاروونه فه له ك ، موسته حه قي گرتن و خه سفه

زيو و زه ڕي شه مس و قه مه ره ، ديرهه مي كه وكه ب

قه للابي جيهان نه قدي عه ياري نييه قوربان

«نالي» مه حه كي هيممه تي كردوويه موجه ڕڕه ب

 

 

ماته م ، وه كو زولفه يني سييه ه ، گرتي سه راپات

پۆشي له روخت ته عبييه يي به يده ق و شامات

تاقانه يه تيمي خه له في ئاخري نيسان

تۆ خۆش بي ، سه ده ف بوو به فيدات ، دوور بي له ئافات

بۆ فه وتي سه دف حه يفه بڕێژيي دوره ري ئه شك

زاييع مه كه دوڕ دانه به غارات و خه سارات

ديده ت وه كو گوڵ سووره ، پڕي شه بنمي ئه شكه ؟

يا لاله يي پڕ ژاله يه دوو نه رگسي شه هلا ت؟

بۆ گريه يي تۆ ره نگه منيش هێنده بگرێيم

گه وهه ر بڕژێنين به بوڵنديي قه د و باڵات

لاكين ئه مه دونيايه ، گه هێ سووره ، گه هێ شين

لايسأل من عاش ، و من مات ، و من فا ت؟!

به س گريه بكه بۆ پده ر و بابي حيجابت

بێ بابيي تۆ مووريسه بۆ وه سڵ و مولاقات

بێ بابيي تۆ بۆ من و تۆ بابي فوتووحه

بێ بابيي تۆ خواسته يي من بوو، به ئاوات

بێ بابي مورادي من و تۆ بوو به ته مه ننا

بێ بابي دوعايي من و تۆ بوو به موناجات

ئه و بابه كه فه تح و زه فه ري قه لعه يه قه لعي

با قه لعي بكا زه لزه له يي هازيمي له ززات

ئه و پيري خ هره ف ، ئافه تي مه ردييو سه فا بوو

تۆ شۆخ و جوان ، دوور بي له ئافات و خه رافات

 

ئه و فه وت و وه فاته سه به بي عه هد و وه فاته

چوو ساعيقه يي به ردي عه جووز و، گوڵ و مول هات

گوڵ تاجي له سه ر نا و، چه مه ن مه خمه ڵي پۆشي

هات موژده كه خه لعه ت گه يييه به ر، به موباهات

هات زه مزه مه يي بولبول و ئاوازه يي قومري

هات بادي سه با، ده چن عه رعه ر و بانات

نه جم و شه جه ر و نه رگس و ئه نواري شكۆفه

جيلوه ي چه مه نن ، يه عني زه م ين بوو به سه ماوات

ماوه رده له سه ر خه رمه ني گوڵ ع هترفشانه

يا ئاوي حه ياته : عه ره قي وردي موحه ييات ؟!

گوڵشه ن وه كو به زمێكه كه ئاحادي هه زاري

بۆ تاقه گوڵێكي گه يييه روتبه يي مييئات

تۆ باقييه يي ساقييه يي سه حني چه مه ن به

مه يدان هه مو مه ي دانه به كاسات و به تاسات

«نالي» يه ك و ئه و كه س كه ته مامي غه زه لي بيست

مه علوومي بووه زۆر و كه مي خاريقي عادات

 

 

چاوت له برۆ، يه عني له ژێر تاقي نه زاره ت

بێپه رده عه يان دێته ته كه للوم به ئيشاره ت

شايسته يي شان ، لايقي مل توڕڕه يي تۆيه

نه ك توڕڕه يي شاهه نشه هي يو ته وقي وه زاره ت

سه ر خاتيمه يي حوسني عياده ت كه نه هاتي

بارێ بگه ره فاتيحه وو ده ئبي زياره ت

كێ ده ستي ده گاته به ي و ناري نه گه يشتووت

له و ته خته كه وا ساحيبي مۆرن به سه داره ت

ده سرۆ كه يي هه وريي چ حيجابێكه كه تێيدا

شمس فلك الحسن أنارت َفتوارت

هه رچه نده گوناهي ده مه كه ت باره له سه ر لێو

حه ددي چييه «نالي» كه بڵێ ماچه كه فاره ت ؟!

 

 

مه كه ئيخلافي ئه و وه عده ي كه فه رمووت

ده خيلت بم ! كه خانه ي سه بره كه م سووت

له رووت و قووتي وه ك من روو مه پۆشه

كه وه سڵي تۆيه قووتي عاشقي رووت

موژه ت قوللابييه هه م تير و هه م شير

برۆت ميحرابييه هه م تاق و هه م جووت

له سندووقي پڕي سينه م بترسه

كه ئاگر به ر بداته ته خت و تابووت

له به ر خه نده ي له بي له علي ئه تۆ بوو

كه وا شه ككه ر ده باريي ، گوڵ ده پشكووت

ده كه ي نه خچيري سه د دڵ هه ر به تيرێ

ئيلاهي هه ر بمێنێ ده ست و بازووت

چ شيرينه خوتووتي ده وري لێوت

به ڵێ مه علوومه خۆشه خه تتي ياقووت

هه «نالي»! به ڵكو بيكێشي به ناڵين

بناڵه ، دامه نيشه مات و مه  بهووت

 

 

ئه ي سه روي بوڵه ند قه دد و، برۆ تاق و، مه مك جووت

كێ ده ستي ده گاته به ي و ناري نه گه يشتووت

ده م هه مده مي غونچێكه نه پشكووتووه هێشتا

با كه شفي نه كرد به رگي عه ترپۆشي گوڵي روو ت

گرياني من و خه نده يي تۆ ئێسته ده شوێ

به و مه وسيمي بارانه كه وا خونچه ده پشكووت

خڵخاڵي قه دم ، وه ك خه مي زولفه يني سه راپات

پشتاني قه دت بێت و، فيداي بازني بازووت

خاڵي نييه «نالي»! دڵه كه ت ساتێ له هيجران

تا تاري وجوودت نه پسێنێ مه له كول مووت

 

 

عومري بێ حاسڵي من چوو به عه به س !

ئه مه كم هه رچي هه بوو چوو، به عه به س !

ميهري بێ ميهري روخت گيراوه

له مني سايه سيفه ت چوو به عه به س !

قه سدي ياريته له كن به زمي ره قيب

ياري من ! خۆت مه كه به دخوو به عه به س !

خانه يي دڵ كه خه رابه ، چ بڵێم

به خه ياڵت ؛ كه : بفه رموو، به عه به س !

«نالي» ئه و غونچه ده مه بێزاره ؛

مه كه ماچي ده مي ئه رجوو، به عه به س !

 

 

عيشقت ، كه مه جازيي بێ، خواهيش مه كه ئيللا كچ !

شيرين كچ و، له يلا كچ و، سه لما كچ و، عه زرا كچ

فه رقي كوڕ و كچ رۆشن ، وه ك فه رقي مه ه و مێهره

ئه م ف هرقي شه و رۆژه ، وه ك فه رقه له كوڕ تا كچ

مه ه مه ه له مه هي ساده : يه عني له قه مه ر لاده

هه م شه مس و سوره ييا كچ ، هه م زوهره يي زه هرا كچ

بێ بێنه گوڵي ژاڵه ، هه م بێ به ره ، هه م تاڵه

قه د سه رو و سنه وبه ر كچ ، چاو نێرگسي شه هلا كچ

كوڕ وه ك گوڵي گوڵزاره ، ئه مما سه مه ري خاره

وه ك هه نگي چزووداره ، هه نگويني موسه ففا كچ

كچ په رچه مي چين چينه ، دوو مه مكي له سه ر سينه

وه ك شانه يي هه نگوينه ، بۆ له ززه تي دنيا كچ

جه زلي سه مه ر و سايه ، بۆ سه وڵه تي ئه عدا كوڕ

نه خلي سه مه ر و مايه ، بۆ د هوڵه تي دنيا كچ

كوڕ زيبي ده بوستانه ، كچ شه معي شه بوستانه

بۆ به زمي ته ماشا كوڕ، بۆ خه ڵوه تي ته ا كچ

موو سونبولي ئاشوفته ، دوڕ دانه يي ناسوفته

ده م غونچه يي نه شگوفته ، تێفكره كوڕه يا كچ !

كوڕ ئايينه يي حوسني ، تا وه ك كچه ، مه نزووره

گرتي كه غوباري موو، چيني كوڕ و مينا كچ

كوڕ تازه وو و ته ڕ، مادام ساده وه كو خوشكي بێ

ئه مما كه روا سه بزه ، ديبا كوڕ و، زيبا كچ

 

بۆ شه ربه تي شيريني فنجانه له سه ر سيني

مه م توحفه يي توففاحي ، شه م عه نبه ري بۆيا كچ

هه م گوڵبه ني بێ خاري ، هه م مه زره عي ئه زهاري

هه م مه خزه ني ئه سراري ، ئيسباتي مه زايا كچ

جه ننه ت پڕي ويلدانه ، خاديم هه مو غيلمانه

خانم كه تێدا حۆرين ، يه كسه ر هه مو حه سنا كچ

گه ر ئه شره ف و مه حبووبه ، يوسف كوڕي يه عقووبه

كچ بوو به خڕيداري ، يه عني كه زوله يخا ك چ

سيدديق و عه زيز هه روه ك يووسف كه نه بي بوو كوڕ

سيدديقه يي مه عسوومه ، وه ك داكي مه سيحا كچ

بابێكي هه يه دونيا بۆ عه شقي مه جازيي ، به س

«نالي» چييه ئه و بابه ! ئاده م كوڕ و حه ووا كچ

 

 

ساقي ! وه ره ره نگين كه به په نجه له بي ئه قداح

به م راحه له سه ر راحه ، ده ڵێن : راحه تي ئه رواح

به م كاسه له سه ر په نجه ده ڵێن : نووري عه لا نوور

ره خشانه له ميشكاتي قه ده حدا وه كو ميسباح

قه ترێكه له به حري كه ره م و ره حمه تي فه تتاح

نه ك عاره قي كه رمي عينه ب و شه ربه تي توففاح

به و ده سته كه وا مه رهه مه بۆ ئه م دڵي خه سته

به و په نجه كه بۆ بابي گوشايش ئه وه ميفتاح

به و ده نني فوراته كه ده كا په ششه به عه نقا

نه ك له و خومي نيله كه ده كا باخه به تيمساح

پڕ كه قه ده حي پڕ فه ره حي بێ ته ره ح و غه م

ناوق ْلني ، و نادق مني و غازق لني بالأفراح

له م گه ردشي مينايه كه وا ده وره ، نه جه وره

ساقي كه ره مي سايقه «نالي» مه كه ئيلحاح

 

 

ابروان تو تبيبان دل افگارانند

هر دو پيوسته ازان بر سر بيمارانند

گنج رخسار تو ديدن نبود زهره مرا

كه ززلف تو برو خفته سيه مارانند

ما هزاران ، زغمت خسته و ناكام ، ولي

كامياب از گل روي تو خ س و خارانند

بر سر كوي خود از گريه مكن منع مرا!

زانكه گلهاي چمن منتظر بارانند

نرگسان تو كه خواب همه عالم بردند

خفتگانند، ولي رهزن بيدارانند

«ناليا» ار چه سگانش همه شب نالانند

كه نه آ ن شيفتگان نيز، جگر خوارانند

 

 

ئيلتيقاي پۆڵا و ئاسن هه ر نيزاعه و گير و دار

جه معي ماء و نار و، زه ند و زه نده وو، مه رخ و عه فار

ئه م له سه ر ته عزيم و گه وره گرتني ئه و بێ قوسوور

ئه و له سه ر ت هحقير و ته خفيف و شكستي زاري مار

ئه م بچێ، ئه و داده نيشێ، ده م وه كو گوڵ خه نده ران

ئه م ده بێ هه ستێ، كه ئه و بێ، چاو يه ك و قه تره هه زار

ئه م به چاو دوڕڕ و ب ه سه ر له علي ، هه ديييه بۆ ده با

ئه و به تف ده يكا به ميزابي شكسته ي ئابشار

نه زمي «نالي» ميسلي ئاو و ئاوێنه ره نگي نييه

دوو رووه سه يري خاتر: يه ك خه في و يه ك ئاشكار

 

 

قورباني تۆزي رێگاتم ، ئه ي بادي خۆش مروور!

ئه ي په يكي شاره زا به هه موو شاري  شاره زوور!

ئه ي لوتفه كه ت خه فييو هه وا خواه و هه مده مه !

وه ي سروه كه ت به شاره تي س هر گۆشه يي حوزوور!

ئه ي هه م ميزاجي ئه شكي ته ڕ و گه رمي عاشقا ن!

تۆفاني ديده وو شه ره ري قه لبي وه ك ته نوور!

گاهێ ده بي به ره وح و ده كه ي باوه شێني دڵ؛

گاهێ ده بي به ده م ، ده ده مێني ، ده مي غوروور

مه حوي قه بووڵي خاتري عاتر شه ميمته

گه ردي شيمال و گێژي جه نووب و كزه ي ده بوور

سووتا ره واقي خانه يي سه برم ، دڵ و ده روون

نه يماوه غه يري گۆشه يي ، زيكرێكي يا سه بوور

هه م هه م عه ناني ئاهم و، هه م هه م ريكابي ئه شك

ره حمێ به م ئاه و ئه شكه بكه ! هه سته بێ قوسوور!

وه ك ئاهه كه م ده وان به ! هه تا خاكي كۆيي يار

وه ك ئه شكه كه م ره وان به ! هه تا ئاوي (شيوه سوور)

به و ئاوه خۆت بشۆ، له كودووراتي سه رزه مين

شاد بن به وه سلي يه كدي ؛ كه تۆي تاهير، ئه و ته هوور

ئه مجا مه وه سته تا ده گه ييه عه يني (سه رچنار)

ئاوێكه پڕ له نار و چنار و گوڵ و چنوور

چه شمێكه ميسلي خۆر كه له سه د جێ، به رۆشني

فه وراني ، نووري سافه له سه ر به ردي وه ك بلوور

 

يا عه كسي ئاسمانه له ئاوێنه دا كه وا

ئه ستێره كاني رابكشێن وه ك شه هابي نوور

يا چه شمه ساري خاتري پڕ فه يزي عاريفه

يه نبووعي نووره دابڕژێنێ له كێوي توور

ده م وت دوو چاوي خۆمه ، ئه گه ر (به كر هجۆ)يي ئه شك

نه بوايه تيژ و بێ سه مه ر و گه رم و سوێر و سوور

داخڵ نه بي به عه نبه ري سارايي (خاك و خۆڵ)

هه تا نه كه ي به خاكي (سوله يماني ( يا عوبوور

يه عني ريازي ره وزه ، كه تێيدا به چه ن ده مێ

موشكين ده بي به كاكۆڵي غيلمان و زوڵفي حوور

خاكي ميزاجي عه نبه ر و، داري ره واجي عوود

به ردي خه راجي گه وهه ر و، جۆباري عه يني نوور

شامي هه موو نه هار و، فوسوولي هه موو به هار

تۆزي هه موو عه بير و، بو خاري هه موو بو خوور

شارێكه عه دل و گه رمه ، له جێگێكه خۆش و نه رم

بۆ ده فعي چاوه زاره ده ڵێن : شاري شاره زوور

ئه هلێكي واي هه يه كه ، هه موو ئ ههلي دانشن

هه م نازيمي عوقوودن و هه م نازيري ئوموور

سه يرێ بكه له به رد و له داري مه حه لله كان

ده ورێ بده به پرسش و ته فتيش و خوار و ژوور

داخۆ ده رووني شه ق نه بووه ؟ (پردي سه رشه قام (!

پير و فوتاده ته ن نه بووه ؟ (داري پيرمه سوور)!

ئێسته ش به به رگ و باره عه له م داري (شێخ هه باس )؟!

 

يا بێ نه واوو به رگه گه ڕواه به شه خسي عوور؟!

ئايا به جه مع و دائيره يه ده وري (كاني با)؟!

ياخۆ بووه به ته فريقه يي شۆڕش و نوشوور؟!

(سه يران ( نه زيري گونبه دي كه يوانه سه بز و ساف ؟!

ياخۆ بووه به دائيره يي ئه نجومي قوبوور؟!

ئێسته ش مه كاني ئاسكه يه (كاني ئاسكان )؟!

ياخۆ بووه به مه لعه به يي گورگ و لووره لوور؟

ئێسته ش سوروشكي عيشقي هه يه (شيوي ئاودار)؟!

ياخۆ بووه به سۆفيي و شكي له حه ق به دوور؟

داخو ده رووني سافه ، گوڕه ي ماوه (تانجه رۆ)؟!

ياخۆ ئه سيري خاكه به لێڵي ده كا عوبور؟

سه يرێكي خۆش له چيمه ني ناو (خانه قا) بكه !

ئايا ره بيعي ئاهووه ، يا چايري ستوور؟

سه بزه له ده وري گوڵ ته ڕه ، وه ك خه تتي روويي يار؟!

يا پووشي وشك و زووره ، وه كوو ريشي (كاكه سوور)؟

قه لبي مونه ووه ره له حه بيباني نازه نين ؟!

يا وه ك سه قه ر، پڕه له ره قيباني له نده هوور؟

ده س به نديانه دێن و ده چن ، سه رو و ناره وه ن ؟!

يا حه ڵقه يانه سۆفيي مل خوار و مه نده بوور؟

مه يلێ بكه له سه بزه دره ختاني مه دره سه !

ئه وراقيان موقه دديمه يي شينه يا نه سوور؟

حه وزي پڕي ، كه نائيبي ديده ي منه له وێ

لێڵاوي دانه هاتووه ، وه ك سه يلي (شيوه سوور)؟

 

ئێسته ش كه ناري حه وشه كه ، جێي باز و كه وشه كه ؟

ياريي تيايه ؟ يا بووه ته مه عره زي نوفوور؟

چاوێ بخه له سه بزه و و، سێرابي دائيره !

جێ جيلوه گاهي چاوه كه مه نه رمه يا نه زوور!

تو خوا فه زايي د هشتي فه قێكان ئه مێسته كه ش

مه حشه ر ميساله ، يا بووه ته (چۆڵي سه لم و توور)؟

واسيل بكه عه بيري سه لامم به حوجره كه م !

چي ماوه ، چي نه ماوه ، له هه يوان و تاق و ژوور؟

ئه و غاري ياره ئيسته ، پڕ ئه غياره ، يا نه خۆ

هه ر غاري ياره ، يا بووه ته غاري مار و موور؟

زارم وه كو هيلال و نه حيفم وه كو خه ياڵ

ئايا ده كه ومه زار و به دڵدا ده كه م خوتوور؟!

له م شه رحي ده ردي غوربه ته ، له م سۆزي هيجر هته

دڵ ره نگه بێ به ئاو و به چاوا بكا غوبوور

ئايا مه قامي روخسه ته ، له م به ينه بێمه وه ؟!

يا مه سڵه حه ت ته وه ققوفه تا يه ومي نه فخي سوور؟!

حاڵي بكه به خوفيه : كه ئه ي ياري سه نگ دڵ!

«نالي» له شه وقي تۆيه ده نێرێ سه لامي دوور...

 

 

سه يلي هيجرت ، به ردي بنچينه ي له ره گ هێنامه ده ر

باري فيكرت ، قه ددي راستي تێشكاندم وه ك ف هنه ر

شيري ئه برۆت ، تيري غه مزه ت ، وا له جه رگم كارييه

دێت له تۆفاني دوو چاوم ، ل هت له تي خوێني جگ هر

چاو و دڵ شه ڕيانه ، نازانم خه تاي كاميانه ! خۆ

تا به داري كه م ، ده ري كه م ، بيخه مه شين و چه مه ر

نووري چاوم ! چاوه كه م بێ نووره بێ تۆ، زه ڕڕه يي

خاكي ده رگاكه ت ببێژم ، بيكه مه كوحلي به سه ر

دڵ موشه ببه ك بوو له به ر ئێشان و نێشاني موژه ت

ئيشي چاو بو، بۆيه هێند گريام و خوێني كه وته سه ر

له ت له ت و كون كون بووه دڵ، وا له شه وقي شير هكه ت

رۆحه كه م دێت و ده چێ، داخۆ له كاميان دێته د هر؟

هه رچي مه حبووبه م ده بينێ، وا ته حه ييور ده يگرێ

سوێن ده خوا به خوا، ده ڵێ: « بالله ما هڕا بشر »

چه نده خۆشه ، دابنيشين ، دووب هدوو ئه من و گوڵم

داكه وێتن مودده عي له و خواره هه روه ك ده ستي كه ر

  رۆژپه رستي رووته «نالي»؛ بۆيه دائيم وه ك غوڵام

زه رد و گه ردن كه چ له ده رگات ، حازره ده سته و ن هز هر