صفحه اول

ديوان نالي 4

چ سه حراێيكي شين ره نگه ، به قه د نۆ ئاسمان پان ه

مه گه ر رێي حاجيانه وا تيا سه يياره سه يياره !

مه جه ڕڕه ئاله تي جه ڕڕي جه ريري ساره بانانه !

فه زا به حري موحيت و وشتري تێدا سه فينه ي ب هڕ

سه رابي ميسلي نيل و ديجله وو جه يحوون و عوممانه

له سه د جێ كلكي ئوشتر گه ييه ئه رزي مه هله كه ، هێشتا

يه مي فه ججي عه ميقي ئاڵي هه ر بێ قه عر و پايانه

له نێو ريگي ره وا ني قوم نوقوم بوو وشتر و بوو گوم

نه ما گوێي بيستني (قم ُقم )، چ جاي ئيمكاني هه ستانه

ته ني حاجي له سه ر چوار چێوه يي ناجي ده ڵێي نه عشه

لوعابي خۆر له سه ر ئيحرامي وه ك كافووري ئ هكفانه

مه ڵێ: ده شته ، بڵێ: دنيا هه موو خانێكه ئه م حه وشه

چ حه وشێكه ؟ كه ئافاقي حه سار، ئه فلاكي سه ربانه

مه ڵێ رێگه ي كه شنده ، يا كوشنده ئه ژده ره ، يا خۆ

كه مه نده ، يا ته نابي خێوه تي گ هردووني گه ردانه

عويووني گه رم و سوێراوي ميسالي چاوي گريان ه

روعووني شاخي سووتاوي شه بيهي جه رگي بوريان ه

له بن خاكي مه غاكي ئاته شيني ، له علي له ب توشنه

له سه ر ئابي سه رابێ، سه روي سێرابي موغه يلانه

سماقي ئه حمه ره ، يا قووتي رۆح و ئاگري نه فسه ؟!

حه ساتي ئه بيه زه ، يا شوهب و نه جمي ره جمي شه يتانه ؟!

 

به زاهير گه ر مه گه س داره ، به باتين سه د چه مه ن زاره

به سووره ت يه ك به يه ك خاره ، به مه عنا سه د گولوستانه

نه يستان و خه سه ك زاري سونووفي شه وكه يي خار ي

گه لێ خۆشتر له سه روستان و، دلكه ش تر له بوستان ه

قه تاد و غه رفه ج و خيتمي و عه زات و عه وسه ج و ئ هسلي

چ دامه ن گير و شين و دڵنشيني رێي غه ريبانه !

شه فيري چاڵي شۆري هه ر د هڵێي له علي نمه ك پاشه

حه فيري چاهي وشكي هه ر ده ڵێي چاهي زه نه خدانه

له باتي لاله يي حه مرا جگه ر پوڕ داغي خورشيده

له باتي سونبولي تاتا سه ر و سه ودا په رێشانه

موغه يلاني جل و مێزه ر دڕێ ني سۆفييه ،يه عني

ئه مه رێي موحريماني مه حره مي سه ر رووت و عوريانه

شوتوربانا! ئه مه په رژيني باغي ره وزه يه ، يا خۆ

عه رار و عه رعه ر و باني خياباني بيابانه ؟!

ئه سيري سيلسيله ي به ندي مه هاري سه رقه تارت بم

كه ده مكێشێته ره وزه ي حه ي وه كو مه جنووني دێوانه

چ ره وزه ؟ ره وزه يي جه ننه ت ! چ جه ننه ت ؟ جه ننه تي قوربه ت !

چ قوربه ت ؟ قوربه تي راحه ت ! چ راحه ت ؟ راحه تي جانه !

مه قام و زه مزه مه ي حاديي ، له شه وقي كه عبه وو حوجره ي

مه قام و زه مزه مه ، وا ئوشتري هێنايه جۆلانه

سه ريري جونبوشي ته خت و مه حه ففه ي مه خمه ڵي سه وزي

ده ڵێي ته سبيحي مورغانه ، له سه ر ت هختي سوله يمانه

كه ژاوه و دار و بار و ته خته يي لوختي له سه ر بوختي

 

ده ناڵێنن له شه وقي ته يبه وه ك ئه ستووني حه ننانه

چ نوورێكه له نێو فانۆسي به رگي كه عبه دا، زاهير

ده كێشێ خه ڵق و، باتين ئيمتيسالي ئه مري يه زدانه ؟!

چ جه زبه ؟ جه زبه يي زه وئه له قينديلي حه ره مدا، وا

ده بێ ئينسان له ته وفيدا بسووتێ ميسلي په روانه

چ نوورێكه له حوجره ي ره وزه دا وا قائيمه قوببه ي

قه وامي عه رش و فه رش و قه لبي ئينس و قاله بي جانه !

چ حوجره ؟ حوجره يي عوليا، كه وا نه عله يني خوددامي

دوڕي تاجي سه ري قوتب و وه ليي و شاه و سوڵتانه !

چ حوجره ؟ وا له خاكي ميلله تي ده وڵه ت په ناهيدا

كه مينه خاديمي سوڵتان و، شاهه نشاهي ده ربانه !

چ قوببه ؟ سيلسيله ي قينديل و شه معي باب و ميحرابي

شوعاعي نووري ديده ي كه وكه بي ئه يواني كه يوانه

مه كاني واسيته ي ئيمكان ، مه كانه ت به خشي ئين س و جان

مه كيني لامه كان سه يران تێيدا ته شريفي ميوان ه!

چ ميوانێكه ؟ ساحێب جێ و جاه و عيززه ت و عه زمه

كه دوو عاله م توفه يلي ده عوه تي و، ئه و ساحيبي خوانه !

موحه ممه د، ئه حمه دي مورسه ل ، مونيري مينبه ر و مه حفه ل

به شيري ئاخير و ئه ووه ل ، ن هزيري خوێش و بێگانه

سيراجي ئه نبييا، خه تمي روسول ، نووري موبي ني حه ق

كه عالي كه عب و قه در و ده ست و سه در و خاته مي شانه

له سه ر ئه و زوڵمه ت ئابادي شه وي كوفره كه تالي ع بوو

سه ڵا هه ستا له ئينس و جان كه رۆژي نووري ئيمان ه

 

له نه فخي سوور و نه شري به عسه تي ديني حه ق ئيحيا بوو

له قه بري جاهيليييه ت هاته ده ر هه رچي موسوڵمانه

له سايه ي ئه مر و نه هي ، حه قق و باتيل بوو به دوو فيرقه

به ميسلي فه رق ي رۆژ و شه و كه فاريق نووري ئيمان ه

سه عاده ت بوو به نوور و ساعيدي زه روه ي هيداي هت بوو

عه لامه ت نووري ئيماني (بيلال ( و (وه يس ( و (سه لمان )ه

شه قاوه ت بوو به دوود و داخيلي كووره ي زه لال هت بوو

ئه ماره ت خوسري خوسره و، كه سري كيسرا، شه ققي ئه يوانه

له جومله ي موعجيز ئه نده ر موعجيزي : ئه حكامي قورئانه

ه « سوبحان » كه ميعرابي بوڵه ندي ئه ووه لي ئاياتي « سوبحان»ه

له نووري موعجيزه ي تيغي نه ما قه ت زوڵمه تي شوبهه ت

كه رووناكي شه وي ميعراجي ، رۆژي به دري بورهان ه

شه وه مما، شه وچراغي جه دي و سه ور و مه رته عي شامي

دوسه د قه رني غه زاله و قۆچي سوبحي عيدي ، قوربانه

له خه وف و خه جڵه تي ، ب هردي شه هي ئه نجوم سوپ هه ئيسته يش

كه هه ڵدێ، زه ردي يو سووريي له ته لعه تيا نومايانه

شه وه ئه مما، كه وكه به ي هه ر كه وكه بي نيلي فه له ك ده تگوت

له ميسري رۆژي زينه ت ده ستي مووساي ئيبني عيمرانه

شه وه ئه مما، غيبته يي نووري سووه يدايي دڵ و ديده

شه وه ئه مما، خۆر تيا گۆيا له شه رمي نووري په نهانه

شه وه ئه مما، رۆژي رۆشن نه يگه يشتێ گه رچي ئيستاك هش

له دووي شه و كه وتووه ، ده ڕوا به سه ر سه ر، گه رمي سه يرانه

له هيجري يووسفي ميعراجي ، يه عقووبي فه له ك ، چاوي

نوجوومي بوو سپي ، هێشتاكو هه ر حه يران و سه هرانه

فه له ك په رده ي شه ب ئه نده ر رۆژي سه ر فانۆسي ئافاقي

زه مين و ئاسمان ، له م بانه تا ئه و بانه تابانه

شه وه ئه مما سوبحي بيداريي تاليع بوو كه جوبريلي

ئه مين بۆ خزمه تي تاها تيا مه ئمووري فه رمانه

به فه رمووده ي خودا فه رمووي : بفه رموو! هه سته هه ر ئيسته

له جێي به دري دوجاوو دوڕڕي يه كتا، دوڕڕي يه كدانه

ئه من مه هدي ئه تۆ هاد ي، شه وي ته جريد و ته قريبه

له به ركه خه لعه تي قورئان و ئه م ته شريفي ريزوان ه

كه مه دعووي لازه مان و لامه كان و قوربي بێچووني

سوار به له م بوراقه باريقه ، له م ره خشه ره خشانه

وه ها ه هستا به باڵي جازبيه ي قودره ت ، له نيوه ي رێ

به جێما ئه سپ و په يك و ره فڕه ف و ئه م چه رخي ده ورانه

موشه ڕڕه ف بوو به ته ختي عه رش و تاجي قور بي (عندالله )

به هه رچي ده رجي (او ادني ( و (ما اوحي )ي قورئانه

به هه رچي چاوي ديني عيشقي تێدا شاهيدي سيدقه

به هه رچي ديده يي عه قڵي تيا شه وكوێر و حه يرانه

موخه سسه س بوو، موره خخه س بوو به ئه سرارێ كه ت هقريري

ئه جه لل و ئه عزه م و ئه علا له ته عبيري سوخه ندانه

په ياپه ي هاته وه سه ر جێگه يي گه رمي له گه ڵ توحفه ي

سه لات و هه م سه لام بێ له و حه بيبي پاكي سوبحانه

له گه ڵ ئال و له گه ڵ سه حبي ، خوسووسه ن چار ياري دين

ئه بووبه كر و عومه ر، عوسمان و حه يدره شێري يه زدانه

 

به قورباني عولوومي ئه ووه لين و ئاخيرينت بم

له گه ڵ ئه سراري قورئانت كه وا ئه لتافي ره حمانه

مورادم زيلله ت و پاڕانه وه ي حاڵه ، نه وه ك نه عته

به چه ن به يتێكي كوردانه ، كه قورئانت سه نا خوانه

ئه گه ر چي كوردي دووري شاره زووري قه سوه تم ، ئه مما

وه سيله م ته يبه وو حيلمي شه فيع و فه زلي مه ننانه

به سه ر هاتوومه ئه و خاكه ي كه هه ر مسقاڵه زه ڕڕێكي

به ميزاني شه فاعه ت كێوي حيلم و به حري غوفرانه

نه بوو رووم بێمه خاكي چاكي پاكي ته يبه ، تا بيستم :

به سه گ نابێ موله ووه س ئاوي زه رقا، به حري ئيحسانه

چ زه رقا؟ بۆ سياهي ده فته ري هه ر ناسييه ماحي

چ ته يبه ؟ بۆ ته بايي ده ردي هه ر ده رمانده ده رمانه

ده ري ره حمه ت كه وا به حري موحيتي عاسييه «نالي»

تيا جان و ته ن ئوفتاده ي شه پۆلي سه يلي عيسيانه

 

 

سوروشكي من كه لێڵاوه ، غوباري كۆه و هاموونه

وه ره سه رچاوه كه م بنواڕه ، وه ك ئاوێنه ، چه ند روونه !

مونه ججيم كه رگه س و لاشه ي له لا شه يئێكه ، نه يزاني

كه ئه م ئه فلاكه چ هند لاكه ، كه ئه م گه ردوونه چه ند دوونه

له ده وراني ته بيعه تدا له گه ڵ سه وري فه له ك جووته

له مليا چه مبه ري ده وران و ته وقي چه رخي گه ردوونه

له سايه ي شه خسێكي هيممه ت بڵند، ئاسووده يه شارێ

به ڵێ خيتته ي (سوله يماني ( سه وادي زيللي (كودروون)ه

وه ره سه يري خيابان و به يازي ده فته ري نالي

كه سه ف سه ف ، مه سره عي به رجه سته ، رێزي سه روي مه وزوونه

 

 

دڵ سياسه نگ نه بێ، مائيلي خاكي وه ته نه

خاڵي له علي حه به شه ، ساكيني بوردي يه مه نه

په رچه مي سونبوليي و، قه ددي (قڤيب البان)ي

زوڵف به هلووليي و، خه ت زه نگيي و، وه جهي حه سه نه

ته ڵعه تي ئايه تي جان . مه زهه ري ئيعجازي به يان :

له بي دورج و، ده هه ني سيڕڕ و، كه لامي عه له نه

ده ست له خوێنم مه ده ، ئالووده مه كه دامه ني پا ك

خوێني من سابيته ، باتيل نيه وه ك ره نگي خه نه

وه ك گوڵي ئاته شي ، خه مڵيوه به به رگي چه مه ني

قامه تي ناره به ره ، ناروه ره ، ناره وه نه

رۆشني ديده به ئينسانه ، كه موژده ي قه ده مت

رۆشني ديده يي غه مديده يي (بيت ا َ لح زن )ه

دڵي «نالي» كه ئه نيسي (قه ره داغ )ه ، ئيسته يش

داغي (سه رچاوه )وو (دێوانه) يي دار و ده وه نه

 

 

له و وه خته وه بيستوومه ديتن به قه ده ر چاوه

هه ر مووم له به ده ن يه كسه ر، وه ك عه يني فه نه ر، چاوه

فه رمووي كه هه موو ده م بێ گريان و، شه ويش ن هنوێ

ئه م به نده يه مه ئمووره ، ئه م ئه مره له سه ر چاوه

جێگايێ نه زه رگا بێ، شه ش جانيبي ده ريا بێ

ئه ي مه ردومي سه يراني ، له م خيتته يه هه ر چاوه

چاويشي له «نالي» كرد، دين و دڵ و جاني برد

گ هر زوڵفه ئه گه ر نازه ، گه ر خه نده يه ، گه ر چاوه

 

 

ئه و سيلسيله وا ميشگي خه تا نێوي براوه

پڕ پێچ و شكه ن ، خه م به خه م و، حه ڵقه كراوه

له و لاوێكه له ولاوه به ئه م لاوه كشاوه

يا ياسه مه ني خاوه به رووي رۆژدا رژاو ه؟!

يا دووكه ڵي جه سته ي منه به و شه معه سوتاوه

يا هه وري سياتاوه كه مانيع له هه تاوه ؟!

داوێكه له رووي دانه يي خاڵت ته نراوه

زنجيره له پێي مائيلي ئه و رووته نراوه

هه ي هه ي ! غه ڵه تم گوت . ئه مه زوڵمه ت ، ئه وه ئاوه

به و زوڵمه ته ، به و ئاوه ، حه ياتم غه ڵه تاوه

دڵ تينووه ، سووتاوه ، به بێ تاقه ت و تاوه

رێگه م به سه راوه ، كه ده چم رێم به سراوه

ئه و شه ربه ته ، ئه و جامه شه راوه ، له بي ناوه

بۆ «نالي» يه ئاخر كه خودا بۆ ئه وي داوه

 

 

زوڵفت به قه دتدا كه په رێشان و بڵاوه

ئه مڕۆ له مني شيفته ئاڵۆز و به داوه

ئه م عومره عه زيزه كه له بۆت نه قد و دراوه

سه د حه يف و درێغا كه موسوڵماني نه ماوه !

عومرێكي درێژه به خه ياڵي سه ري زوڵفت

سه وداوو په رێشانم و سه ودايه كي خاوه

هه ر چه نده كه رووتم ، به خودا مائيلي رووتم

بێ به ر گييه عيلله ت كه هه تيو مه يلي هه تاوه

(ماني ( نييه تي قووه تي ت هسويري برۆي تۆ

ئه م قه وسه به ده ستي موته نه ففيس نه كشاوه

بۆچي نه گريم ، سه د كه ڕه تم دڵ ده شكێني !

بۆ مه ي نه ڕوژێ، شيشه له سه د لاوه شكاوه !

بێ فائيده يه مه نعي من ئێستاكه له گريان

بۆ عاشقي بێچاره زووه م ئاوه رژاوه !

هه ر جۆ گه وو جێگێكي كه وا سوور و سوێر بێ

جێي جۆششي گرياني منه و خوێنه رژاوه

سۆزي دڵمه باعيسي تاو و كوڵي گريان

مه علوومه كه ئاگر سه ب هبي جۆششي ئاوه

«نالي» وه كو زوڵفت كه موتيعي به ري پێته

تێكي مه شكێنه ، به جه فا مه يخه ره لاوه

 

 

تا له من ئه و زوڵفه رێي بۆسه و كه ناري گرتووه

ناوده مم بێ شوبهه تامي زه هري ماري گرتووه

خۆش له سه ر سينه ي سه ري هه ڵداوه دوو گۆي سه ر به مۆر

مات و حه يرانم كه عه رعه ر كه ي هه ناري گرتووه !

ئه ژده هاي زوڵفي له ده وري گه نجي حوسني حاريسه

حه ڵقه حه ڵقه ، چين به چين ، سه رتا به خواري گرتووه

ماهي من ته نها مه هێكه سه د نوجوومي مه حو كرد

ياري من ته نها گوڵێكه سه د هه زاري گرتووه

دامه ني پاكي مه داري دائيره ي خامه ك نييه

خوێني مه قتوولانه وا دامێني ياري گرتووه

گه رد و بادي هيجري تۆ وا عاله مي لێ كردمه تۆز

نه ك دو چاوم ، به ڵكه حه تتا دڵ غوباري گرتووه

شه ربه تي عوننابي لێوي شه ككه ر و بادامي چاو

سه روي قه ددت راسته ئه نواعي سيماري گرتووه

له علي شه ككه رباري تۆ تێراوه ، شه ككه ر باريه

لێوي ميحنه ت باري من بێ ئاو ه، باري گرتووه

 

پڕ جه فايه ، بێ وه فايه ، زوود جه نگه ، دێر سوڵح

سه د درێغ و حه يفه ته بعي رۆزگاري گرتووه

يادي (كاني دمدم ( و سه ر چاوه كه ي (مێگوڕ) ده كا

(به كره جۆ)ي چاوم كه شێوه ي (سه رچنار)ي گرتووه

بێ م هحابا ئاو ده ڕێژێ گه ه به فه ور و گه ه به ده ور

چاوي من موددێكه شێوه ي ئابشاري گرتووه

شه معي به زمي من كه وا سووتاوه ، زه رد و ئه شك رێژ

قه ت نييه فه ردێك نه ڵێ ر هنگي مه زاري گرتووه

مودده عي زه جرم ده كات و، پێم ده ڵێ: سه برت ببێ

كه ر به له عنه ت بێ كه كه ي عاشق قه راري گرتووه !

«نالي» وا دائيم كه مه شغووڵي فوغان و ناڵه يه

باعيسي هيجراني ياره دڵ شه راري گرتووه

 

 

گوڵبني قه ددت له قوببه ي سينه غونچه ي كردووه

غونچه به م شيرينييه قه ت نه ي شه كه ر نه يكردووه

نه خلي باڵات نه وبه ره ، تازه شكۆفه ي كردووه

تۆ كه بۆي شيرت له ده م دێ، ئه م مه مه ت كه ي كردووه !

قامه تت نه خله ، به شيري ، فائيقه ي په ي كردووه

نه حلي بێ نێشي مه مه ت شه هدي سپي قه ي كردووه

نه خل و روممان پێكه وه ن ، يا باغه بان وه ي كردووه

سه روي هێناو ه له سێب و به ي موتور به ي كردووه !

بۆ مه مك «نالي» چ منداڵه وه ي وه ي كردووه

گه رچي مووي وه ك شيره ، به و شيره شكۆفه ي كردووه

خۆش به هه ردوو ده ست و ده م گرتوويه ئۆخه ي كردووه

كيزب و توهمه ت ، ئيفتيرا و بوهتان كه تۆبه ي كردووه

 

 

گه رمي و ته ڕيي به هاره كه پشكۆ كوژايه وه

پشكۆي گوڵاته شين به نه سيم بوو گه شايه وه

لاله كه مه جمه رێكه به با خۆش و گه ش ده بێ

ناوي كه پڕ خه ڵووزه ، به شه بنم گه شايه وه

گوڵ زاري وا، كه هه رچي ده مێكي بو پێكه ني

غونچه ي گه شا، كه يه عني گرێي دڵ كرايه وه

فه سڵێ كه هه ر له فه رقي به شه ر تا ره گي شه جه ر

وشكي به غه يري سۆفيي و عاساي نه مايه وه

له م فه يزي نووره هه رچي كه وا ناره مردووه

به م نه فخي سووره هه رچي كه خاكه ژيايه وه

هه نجيري نه و شكۆفه كه پڕ بوو له شيري ساف

تيفلي عينه ب شكۆفه يي كرد و رشايه وه

دايه ي زه مين كه حاميلي ئه بنايي مه حشه ره

هه ر تۆوێكي تيا كه ئه مانه ت بو، دايه وه

سونبول له به ر روعوونه تي شمشادي تازه دا

هات و به ته عن و ده وره به سه ريا شكايه وه

 

خه زرا، ده ڵێي زه مينه به (چين ( و (خه تا) يه وه

غه برا، ده ڵێي سه مايه ، به شه مس و سوهايه وه

(برد ال  عجوز)ه ێيكي كه نه يبوو به غه يري به رد

دنيا ئه مه چ ره نگه ، چ بێنێكه دايه وه

غه يري ته ڕيي عيشقي حه راره ت نوما، نه ما

به فريش له سه رد و گه رمي خه جاڵه ت توايه وه

هه ر چاوه ێي كه وشك و عه قيمي بوڵه ندييه

وه ك ته بعي من به نه زمي خوشي نه غمه زايه وه

ساف و ره وان و نه رمه وه كو زه مزه م و فورات

نه ك ره نگي نيله يه عني كه هات و گه ڕايه وه

سۆفي ريايه خه ڵوه تي ، بێني به هاري كرد

هاته ده رێ له سايه يي چايه ر، حه ساي هوه

«نالي» به داوه شه عري ده قيقي خه ياڵي شيعر

بۆ ئه وكه سه ي كه شاعيره سه د داوي نايه وه

 

 

سه ري زوڵفت كه رشته ي عومري خزره ، نيوه هه ودايه

چ هه ودايه ؟ كه هه ر حه ڵقه ي دوسه د زه نجيري سه ودايه !

برۆت تيغێكه وسمه ي سه يقه ل و مه سلوول و مووكاره

كه عيشوه ي جه وهه ره ، ره مز و ئيشاره ي ئاوي مه ودايه

به نه شئه ي سستيي و مه ستي وه ها مه ستوور و مه خمووره

نزانم خه و له چاوتدايه يا چاوت له خه ودايه !

له سايه ي كوفري زوڵفت دڵ (فنا في النور)ي ئيمان ه

مه ڵێن زوڵمه ت خراپه ، وه سڵي په روانه له شه ودايه

هه ناسه م زوڵفه كه ي لاداوو مه يلێكي نه كرد چاوي

نه سيم ئه نگووت و شه و رابورد و نه رگس هه ر له خه ودايه

له دووري تۆيه ئه ي خورشيدي پڕته و به خشي شه و گه ردان

كه «نالي» وا له حاڵاتي ميحاقي ماهي نه ودايه ...

 

 

بيستم له هه موو لايه ، مه يلي شه ڕ و ده عوايه

سه ودا له سه رمدايه ، باكم چ له غه وغايه

فه رمووي به مژه ي مه ستي ، ئازانه وو ته ڕده ستي

ساده ي له دڵي سستي ، تيرێ، به ته مه ننايه

چه رخي چه پي گه ردوونه ، راست و چه پي چه ند دوونه

بێ چاكه چ بێچوونه ، راستي له چه پي نايه

پێم گوت : مه كه چاك چاكم ، پێش خزمه تي زۆر چاكم ..

فه رمووي : به سه ري كاكم ، داغت له دڵمدايه !..

زاهيد! مه كه مه نعي دڵ، بۆ تۆ نييه سوودي گوڵ

خاكت به سه ر ئه ي غافڵ! كه و توويه چ سه ودايه ؟!

«نالي» مه كه وه سفي تۆ..باريكه نه مامي تۆ..

مه علوومه كه سه روي تۆ بێ ميسله له دونيايه ..

 

 

سه رمايه يي سه ودا كه ده ڵێن زوڵفي دو تايه

هه ر پێچشي تاێيكي سه د ئاشووبي تيايه

بيده به دڵم ، شيفته بۆ شيفته چاكه ...

بيخه ملم ، ئه و قه يده به دێوانه ره وايه ...

ئه و خاك ي ده ره مه سكه ني سه د ساڵه مه ، شايه د

جارێ له ده مي تۆ ببيه م: « سه گ به وه فايه »

زوڵفت سه به به ، دڵ به عوزارت كه ده سووتێ

سووچي شه وه وا قاتيلي په روانه چرايه

«نالي» كه ويقاري نييه ، بێباكه له خه ڵقي

سۆفي كه سلووكێكي هه يه ، عوجب و ريايه

 

 

موشه خخه س له شكري خه تتت له سه ر ته سخيري باڵايه

كه توڕڕه ي (ميري ميران )ت نيشانه ي سه بتي توغراي ه

خوسووسه ن هيندووي خه تتي به يازي روويي (مه حموود)م

له موڵكي (رۆم )ه دا ئيسته ش (خه ليفه )ي شار ي (ب هغدا)يه

له بازاڕي مه حه ببه تدا هه دييه ي توحفه يي ميران

له بۆ خورشيدي تابانم پياڵه ي شۆخي مينايه

له كۆهي (نه جد)ه ئێستاكه وه كيلي (قه يس )ي ماڵ وێران

منم (مه جنوون ( و زنجيرم گرێي گێسوويي (له يلا)يه

كولاه ي فه خر و ته عزيمم گه يشته چه رخي ئه تتڵه س ره نگ

كه بيستم قه لبي ميرانم له سه ر مه ملووكي ئاغايه

له دنيا جه ننه تي باقي ته لاري شاهييه ، ساقي !

(حه بيبه ( توڕڕه يي ته وقي ملي (شيرين ( و (عه زرا)يه

نيشانه ي فه خره بۆ من گه ر به سه ر بێم نه ك به پێ، ئه مما

به مه رگي تۆ قه سه م ، شاهم ! غوزر مه سمووعه ، سه رمايه

به حه ققي تاري كاكۆڵي سه راپا لوولي ئه و شۆخه

ئه گه رچي په شمه ، ئه مما دڵ له توڕڕه ي زوڵفي سه ودايه

موحه ققه ق مه شره بي «نالي» خاكي له شيعرا هه روه كوو « خاكي »

خه ياڵي « كوردي » يه ، به يتي سه راپا زوڵفي دوو تايه

 

 

ئه ڵڵا...ئه ڵڵا.. كه چ عه قڵ و چ كه ماڵێكي هه يه !

له گه ڵ ئه و عه قڵ و كه ماڵه ، چ جه ماڵێكي هه يه !

دڵڕفێنێكه له بۆ مه دحي ، سه راپايي ئه وێ

واجبه مه دحي بكا هه رچي كه ماڵێكي هه يه

ئه هلي ئه م شاره هه موو نۆكه ر و ئه تباعي ئه ون

يووسفي ميسره ، عه جه ب جاه و جه لالێكي هه يه !

گه ر خه ياڵي ده هه ني بێنمه نێو ئه م غه زه له

دێن ده ڵێن ئه م غه زه له ، ورده خه ياڵێكي هه يه !

خه تي سه بزي له كه ناري له بي، «نالي» هه روه ك

« خزري زينده»له سه ر چاهه ، زولالێكي هه يه

 

 

عاشقي بێ دڵ ده ناڵێ، مه يلي گرياني هه يه

بێشكه ، هه وره تريشقه ، تاوي باراني هه يه

چاوي من ده م ده م ده ڕێژێ، ئاوي ساف و خوێني گه ش

دا بڵێن ده رياي عومانه ، دوڕڕ و مه رجاني هه يه

په رچه مي روو داده پۆشێ، پێچي زوڵفي پێچه يه

دا به رۆژيش پێي بڵێن ، شه معي شه بوستاني هه يه

ئاسماني حوسني مه حبووبه م له ئه برۆ و زوڵف و روو

دوو هيلال و دوو شه و و دوو ماهي تاباني هه يه

هه ر له بت ، يا سينه شت هه ردوو به ده رخه ، دا بڵێن :

له علي رومماني هه يه ، يا له عل و رومماني هه يه

وه حشييه لێمان له به ر ته عنه ي ره قيبي سه گ سيف هت

راسته ه هر زيرۆحێ، بۆ وه سواسه ، شه يتاني هه يه

دڵ موشه ببه ك بوو له به ر ئێشاني نيشاني موژه ت

حه يفه قوربان ! ئاخر ئه م نيشانه يي شاني هه يه

له حزه يێك و له محه يێك چاوم به چاوي ناكه وێ

كێ ده ڵێ و هحشي غه زاله ، مه يلي ئينساني هه يه !

تۆ ئه گه ر هه ستي ، له جێ راوه ستي ، دێو و كافريش

دێن ده ڵێن : به خودا قيامه ت راسته هه ستاني هه يه

فارس و كورد و عه ره ب ، هه ر سێم به ده فته ر گرتووه

«نالي» ئه مڕۆ حاكمي سێ موڵكه ، ديواني هه يه !

 

 

به رگي دنيا هێنده كورت و كۆنه وو بازاڕييه

چونكه ناگاته گوني دێوانه كه ي ، لێي عاريه

من له بێ به ر گي (مه خه )م پرسي ، كه بۆچ روو تي؟ وتي :

«! ره ببي من شێت بم ، ئه گه ر شاد بم به به رگي عاريه »

خه لعه تي ته شريفي هه ركه س بێ چييه ، غه يري كه فه ن !

هه ر ئه وه هه م فاخيره و بۆ ئاخيره و يه كجارييه

كونجي راحه ت ، تاجي عيززه ت ، خاريجي مه عمووره يه

كونده بوو هه ر بانگه بانگ و، هودهوديش هاواريه

« كه وا بۆ پوخته بوون » : پۆست به كۆڵي (عاميري ( فه رمووي

جه وتي سه ر كێوان گه ڵي چاتر له (تاڵيي شار ي)يه

قوش قوشي راويي نه بێ، مورغي كولانه و ئاخوڕ ه

سه گ سه گي تازي نه بێ، كادێنيي و ئه نبارييه

فه رقي كۆساران له پاساران ده فه رمووي وه ك چييه ؟

وه ك عه زيزيي باز و وه ك بێ حورمه تي پاسارييه

سه هم هه تا جوعبه نشين بێ، گۆنه زه ردي خ هڵوه ته

قه وس هه تا چلله گوزين بێ، هه ر ئه سيري خوارييه

نوسحي «نالي» ره نگه هه ر كه س بيبيێ بيكاته گوێ

چونكه نه زمي ساف و ورده ، هه روه كوو مروارييه

 

 

با ره فيقانم بكه ن شينم كه وه قتي زارييه

قه ت مه كه ن ته قسير له گريان ، شيوه نم يه گجارييه

تيره كه ي ئه وڕۆژه مه حبووبه م كه لوتفي كرد به من

گه ر نه به خشێ مه رهه مي وه سڵي ، برينم كارييه

حه پسي چاهي ميحنه تم ، كافر به حاڵي من نه بێ!

كار و پيشه م دائيمه ن گريان و شين و زارييه

هه ر به ئوممێدي عه ياده ت به ڵكه جارێ بێته لام

من ، ئه گه رچي بيشمرم ، پێم خۆشه ئه م بيماريي ه

كه س نه كا مه نعي گوڵم ، گه رچي دڵي كردوومه خوێن

چونكه مه علوومه كه ئيشي خونچه هه ر خوێن خواريي ه

كووچه كووچه خوون چه كه ي په يكاني موژگا ني گوڵم

بۆ شه هيدي شاهيده ، دائيم كه خوێنم جارييه

هه رچي مه حبووبان ده كه ن خۆشه ، به ڵام داخي ره قيب

ده مكوژێ، ته رحي مرێ، هه ر وه ك كه ري بێگارييه

ناڵه ناڵي «نالي» يه وا خه ڵقي خسته زه لزه له

يا نه خۆ حه شره ، گونه هكاره ، وه ها هاوارييه ؟!

 

 

بيدي مه جنوونه وجوودم له هه موو به ر، به رييه

نه كه سێ مونته فيعي يه ك به ري يا سێبه رييه

چيت له كاكۆڵي سه ر و موويي مياني داوه ؟

هه مو هه ر هه مم و په رێشانيي و ده ردي سه رييه

به ريا باري ته كاليفي روسوومي بۆ خه ڵق

چ ده كێشي ؟ ئه مه حومقێكه عه لاوه ي كه رييه

موتمه ئين خاتر و ئه يمه ن مه به هه ر گيز له شه ڕي

نه فسي ئه مماره ، كه ئه م ماره له گه ڵ تۆ شه ڕييه

لۆمه يي «نالي» يي دێوانه مه كه ن ئه ي عوقه لا!

ئه مه موددێكه زه ده ي له تمه يي ده ستي په رييه

 

 

له و كه سه ديني ئه تۆ نووري دڵ و ئيمانيه

روو به زوڵفت دامه پۆشه ، يه عني كافرسانيه

دڵ كه وا هه م قاسييه ، هه م عاسييه ، دووره له تۆ

مونزه جير نابێ، كه حوببي تۆ له قاسيي دانييه

گوێت له ئاوازي سوروشكي من گراني گواره يه

غافڵي له م دوڕڕي به حره ين و عه قيقي كانييه

روومه تت شه معي شه وي قه دره ، دڵم په روانه يه

نه حري ميناي رۆژي عيده ، رۆحه كه م قوربانييه

خوێني سيرفه ، پێي سه ر و ده ستت حه نايي كردووه

ره نگي ده ست و سه ر نييه ، ره نگي سه ري ده ستانييه

دوور له تۆ «نالي» سه گێكه ، بێوه فايه ، هه رزه گۆ

بۆچي بانگي ناكه ي ئه م كه لبه ، كه ناني نانييه ؟!

 

 

ئاخ له گه ڵ ئێمه (حه بيبه ( سه ر و په يوه ندي نيي ه

نه ي شه كه ر قه دده ، به ڵا به ندي هه يه ، قه ندي نييه

عاده تێك ي هه يه هه رگيز له كه سێ ناپرسێ

زاڵمێكي وه يه قه ت خه وفي خوداوه ندي نييه

ده رحه قي من زه هر و سركه فرۆشه به برۆ

ده رحه قي غه يري ئه من غه يري شه كه ر خه ندي نييه

دولبه رێكم هه يه مه شهووره به بێ مانه ندي

بێ شك و شوبهه ، خودا شاهيده ، مان هندي نييه

ئه هلي دنيايي له به ر حيرس و ته مه ع هوشيارن

به خوسووسي بگه ڕێي مه ست و خيرده مه ندي نييه

خانه قاش هه روه كو مه يخانه ، كه هه ر ئاوا بێ

مه جليسێكي هه يه ، ئه مما گه پ و گۆبه ندي نييه

واقيعه ن خانه قه خۆش زه مزه مه ێيكي تێدا

يه ، به ڵا قه ندي هه يه ، گه ندي هه يه ، ره ندي نيي ه

مه دره سه ، مه حبه سه يه ، مه بحه سه يي وه سوه سه يه

كه سي تێدا هه يه ، ئه مما خۆش و خورسه ندي نييه

تاليبي راهي (حيجاز(م ، له (موخاليف ( هه ڵده ن

بێ (نه وا) قه لبي حه زينم قه وه تي به ندي نييه

شيعره كانم ، كه جگه ر گۆشي منن ، ده ربه ده رن

«نالي» دڵي چ ره قه ، قه ت غه مي فرزه ندي نييه !